sobota 5. března 2011

Nastavování Šachových digitálních hodin ELCOM

Opravený návod k nastavení.
 
Nastavení časů pro soutěže ŠSČR 2010-2011  90 minut na 40 tahů, po časové kontrole 30 minut do konce partie, od počátku přidávaný čas  30 sekund/tah
POZOR – u digitálních hodin ELCOM je třeba nastavovat přidávané časy i periody „odzadu
dopředu“ tedy od poslední k první!  Upozornění pro nastavování - V režimu nastavování
časů postupně zvyšuje první místo zprava na displeji, po cca 2s přejde ke zvyšování druhého
místa a po další vteřině ke zvyšování třetího místa na displeji (pro zrychlení nastavování)

Pro nastavení použijeme č.25 Fischer turnaj – až 4 periody-VN (vlastní nastavení).

Původní verze návodu k nastavení těchto hodin mylně předpokládala správnou funkci tlačítek a byla přímočará. Bohužel podle onoho návodu nebylo možné hodiny prakticky vůbec nastavit, protože stisknutí tlačítka ENTER ve skutečnosti buď neúčinkovalo vůbec, nebo naopak zapůsobilo dokonce jako několikeré stisknutí. Proto je dobré si před samotným nastavováním všechny nastavované pozice „očíslovat“, abychom měli přehled, která pozice je právě nastavovaná. Nezapomeneme, že nastavujeme odzadu, tedy napřed přidávací  čas 30 sekund, který se nastavuje jen jednou jako první a platí pro obě periody 1:30 h a 0:30 h..

Po zapnutí tahovým tlačítkem na spodní straně hodin navolíme tlačítky + a – mod 25 a
potvrdíme ENTER. Na pravém displeji se rozbliká pomlčka, určující, který displej bude právě
nastavován. Nastavíme první pozici pomocí  tlačítka + na 0:01, a stiskneme ENTER, druhou pozici nastavím na 0:02, stiskneme ENTER atd až do 5 pozice, kterou nastavíme analogicky na 0:05. Stejným způsobem si očíslujeme druhý displej hodin. Zkontrolujeme po vypnutí a zapnutí přecvakáním ENTER, že jsou hodnoty 0:01, 0:02, ….0:05 správně nastaveny a ve správných pozicích.
Potom opět vypneme a zapneme a začíná samotné nastavování. V pozici 0:01 nastavujeme přidávací čas 30 vteřin  stiskem + nebo – nastavíme 0:30 na displeji a potvrdíme ENTER a dostaneme se k pozici 0:02, neboli ke 4 periodě. (U několika hodin, které jsem nastavoval se opakovaně stávalo, že stisknutí neúčinkovalo, nebo dokonce bylo vygenerováno 2-3x a tím přeskočilo nastavované pozice.)

Protože tento mod č. 25 umožňuje nastavení až 4 period, musíme poslední dvě periody (3,4) přeskočit – tedy na displeji potvrdit 2x ENTER stav 0:02 a 0:03. Pak se dostaneme k přednastavenému orientačnímu údaji 0:04 a tedy ke druhé periodě, která nás již z hlediska nastavení zajímá – a pomocí + a – nastavíme 30 minut. Znovu upozorňuji na rychlost nastavování, které se mění délkou podržení některého z tlačítek – začne u sekund, přeskočí na desítky sekund, pak minuty a poté na jejich desítky a pokud držíme tlačítko déle, nastavují se přímo hodiny – je to pro rychlejší nastavení a je třeba si to vyzkoušet, abychom ze sekund neudělali minuty nebo hodiny – přechod mezi nastavováním sekund a minut a minut a hodin je nejlépe vidět při čase 19 minut a 59 sekund, kdy další sekunda změní ukazatel na displeji na 0:20 (tedy 0 hodin, 20 minut). Po nastavení druhé periody na 30 minut opět potvrdíme ENTER, na displeji se objeví 0:00 s blikající pomlčkou a stejným způsobem nastavíme 1:30 minut. Po potvrzení se blikající pomlčka přesune na levý displej, kde provedeme stejné nastavení – tedy postupně 30 sekund, 0:00, 0:00 (přeskočení 4 a 3 periody), 30 minut a 1hodina:30 minut. Po posledním potvrzení ENTER jsou hodiny nastaveny a lze je stiskem START použít pro hru.

Pro další hru (pokud někdo nenastavil  či nepoužil jiný mód nebo s nastavením
nemanipuloval) se u módu 25 na displeji objeví  blikající pomlčka a původně nastavené časy,
které pouze potvrdíme několikerým stiskem ENTER (pro kontrolu se objeví na obou stranách
původně nastavené hodnoty). Tyto hodnoty můžeme v případě potřeby před potvrzením
běžným způsobem měnit nebo opravit a potvrdit.

Oprava a přenastavení časů při partii

Pokud potřebujeme změnit čas v průběhu hry, zastavíme hodiny STOP a podržením tlačítka
MOD se na displeji rozbliká pomlčka – na tomto displeji pak můžeme výše popsaným
způsobem nastavit jakýkoliv  čas chceme (DOPORUČENÍ – před nastavováním si původní
čas poznamenáme a vedle si napíšeme  čas, který chceme nastavit!). Stiskem ENTER
přepínáme mezi levým a pravým displejem. Po nastavení ukončíme tuto volbu stiskem MOD
a pomlčka zhasne. Pokračujeme dále ve hře s novým nastavením pomocí START.   

Žádné komentáře:

Okomentovat